ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงเรื่องที่อยากถาม แล้วกดปุ่มเสี่ยงทาย
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งแต่เดิมเรียกกันว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและ ประชาชนทั่วๆไปมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และอุทยานมังกรสวรรค์
ตามประวัติกล่าวว่า ประมาณ 150 ปีมาแล้วมีผู้พบพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร จมดินจมโคลน อยู่ริมคลองศาลเจ้าพ่อ จึงได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นข้างบน พร้อมกับสร้างศาลเป็นที่ประทับ ตามหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ แสดงว่ามีเฮียกงหรือกรรมการจีนดูแลรักษาเรื่อยมา เมื่อพ.ศ.2435 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี ทรงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ส่วนหนึ่งต่อมามีผู้ไปกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสุพรรณพระพุทธเจ้าหลวง ทรงพระราชดำรัสว่า “เข้าทีดีนักหนา แต่เขาห้ามไม่ให้ไปเจ้าไปเมืองสุพรรณ ว่าถ้าขืนไปจะเป็นบ้าไม่ใช่หรือ”